Thursday, July 26, 2007

3:28:00 PM by headhunter · 0 comments

Delhi toh Agra kal lampi lauhuai

dated new delhi 25: zanzek in manipur apan numei 30 ngut delhi ah hong zin ua, Agra hoh ding som uhi, a tuanna uh bus in Noida toll tax mun a phak dek kuan in lamlian ton nonlou in pial pih a, a pial zoh phet leh bike khat a mi nih zel tuang in a nung uh leh a ma uah zui ngal ua, a lak ua khat a bus sung ah vatuang hi, a mau le patau in a driver pa kiang ah hiai mipa kua hiam chi a a dot ualeh ka gari neipa mite ahi chihsan, lamkal ah tui kava don ding chi in va pot a himahleh PCO ah phone bol in kuate houpih hiam chih theihlouh hi, huai a phone bawl pen naupang a tonpih khat un vazui ahih man in ana thei kha hi, amah leng taipah in bus sung a tuangte kiang ah report pah ngal hi, amau leg patau in namphu in a driver pa uh kiang ah bus kik sak ding in vau ua, damtak in hongtung kik uh chih thu kiza. hiai bang incident tung thei zeuh zeuh a, a tuahsia te ngial houh suam in a neihteng teng uh laksak in taimangsan zel uh chi a gen pol om hi.

Wednesday, July 4, 2007

zobuk

2:40:00 PM by headhunter · 0 comments
photos, about me,
ut ut zogam thu kikum ni e hiai ah.

i gam i ngaihna bang teng comment di i nei a le?